Ο ιερός ναός της Παναγίας Παμμακαριστού της Πρωτο Σεπτεμβριανής στον Πετρέ του δήμου Ρεθύμνης


 Την 1η Σε­πτεμ­βρί­ου εί­ναι η αρ­χή της Ιν­δί­κτου,  δη­λα­δή η αρ­χή του νέ­ου εκ­κλη­σι­α­στι­κού έ­τους. Την η­μέ­ρα αυ­τή γι­ορ­τά­ζει και η Πα­να­γί­α η Παμ­μα­κά­ρι­στος ή Πρω­το­σε­πτεμ­βρια­νή, στον Πε­τρέ Γε­ρα­νί­ου Ρε­θύ­μνης, ο μο­να­δι­κός Να­ός που υ­πάρ­χει στην Ελ­λά­δα και έ­χει θαυ­μα­στή ι­στο­ρί­α, ε­νώ τα θαύ­μα­τα της Πα­να­γί­ας μας εί­ναι α­να­ρίθ­μη­τα. 
Πλή­θος πι­στών συ­νέρ­ρευ­σαν την πα­ρα­μο­νή αλ­λά και την η­μέ­ρα της Χά­ρης Της, προ­κει­μέ­νου να α­νά­ψουν έ­να κε­ρί στην «Κα­λο­τα­ξι­δι­ώ­τισ­σα», κα­θώς την βο­ή­θειά της ε­πι­κα­λούν­ται και ό­λοι ό­σοι δι­έρ­χον­ται α­πό την Ε­θνι­κή Ο­δό Ρε­θύ­μνου-Χα­νί­ων, δί­πλα στην ο­ποί­α έ­χει α­νε­γερ­θεί ο Να­ός.

 

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........