Σημαντικός ο ρόλος του «”Ποταμού Πλατύ Ρεθύμνου”» για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

 «”Ποταμός Πλατύς” (“Αμαριανός”), “Ρεθύμνου”, “Κρήτης”: 83 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (τόνους) περίπου, θα “κατεβάσει” σε μία κακοκαιρία τύπου “Daniel” (~500,00 mm βροχής)».


Σημαντικός είναι ο ρόλος του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ο «”Ποταμός Πλατύς” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης»,


 «L1STR=109.387,00 μ.μ.» («49 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=27.544,80 μ.μ.», («26 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημι-ορεινά ρέματα), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=17.626,50 μ.μ.» («12 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημι-πεδινά ρέματα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=15.652,70 μ.μ.» («11 ρέματα») («ως επί το πλείστον, πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=170.211,00 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4)TOTAL=170,211 χιλιόμετρα») («98 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» είναι ίσο με «210.367,27 στρέμματα» [(«210,37 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει το «0,36%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Μυλοποτάμου», το «16,97%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αγίου Βασιλείου» και το «82,66%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αμαρίου» (3,4,9).Οι παραπόταμοί του είναι οι εξής: 

1).ο «Λυγιώτης» (παραπόταμος του «Σμιλιανού Φαραγγιού» που ξεκινάει κοντά στο χωριό «Γερακάρι») που μαζεύει τα νερά από τις περιοχές «Μεσονησίων», «Ελενών», «Γερακαρίου», «Καρδακίου», «Βρυσών» και «Δρυγιών» και ενώνεται με τον «Ποταμό Πλατύ» βορειοανατολικά του «Άνω Μέρους», βορειοανατολικά από το χωριό το «Χωρδάκι», και βορειοδυτικά από το χωριό «Άγιος Ιωάννης»,


 2).ο «Ξιφές» που μαζεύει τα νερά από τις περιοχές «Κουρουτών» και «Νιθαύρεως» και ενώνεται με τον «Ποταμό Πλατύ» “κάτω” («νότια») από το χωριό «Άγιος Ιωάννης», 


3).ο «Μουνούχος» που κατεβαίνει από την ανατολική πλευρά του όρους «Κέδρος» δίπλα από το «Χωρδάκι» και ενώνεται με τον «Ποταμό Πλατύ» “κάτω” («νότια») από το χωριό «Άγιος Ιωάννης» και 


4).ένας ανώνυμος που μαζεύει τα νερά από την περιοχή «Αποδούλου» και «Αγίας Παρασκευής» και ενώνεται με τον «Ποταμό Πλατύ» στο ύψος του χωριού της «Αγίας Παρασκευής».


Η καμένη επιφάνεια της προαναφερθείσας λεκάνης απορροής έχει εμβαδόν ίσο με «28.491,10 στρέμματα» (ή αλλιώς είναι ίσο με το «13,54%» του εμβαδού της προαναφερθείσας «λεκάνης απορροής»), (όπου οι καμένες επιφάνειες προέκυψαν κατά την διάρκεια διάφορων διάσπαρτων επεισοδίων πυρκαγιών που συνέβησαν κατά τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ως εξής: «01/01/2000», «22-25/07/2003», «08-11/08/2003», «02/07/2007», «10/07/2008», «14/07/2009», «11/08/2009», «29/07/2011», «22/07/2012», «30-31/07/2016», «03/11/2021», «28/11/2021» και «15-16/07/2022», όπου οι περιοχές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή «Ορνέ» και «Μέλαμπες» που κάηκαν στις «29/07/2011» και στο χρονικό διάστημα «15-16/07/2022» και οι οποίες βρίσκονται στην βορειοδυτική πλευρά της εκβολής του «“Ποταμού Πλατύ”, “Ρεθύμνου”, “Κρήτης”» έχουν μεταξύ τους αλληλο-επικαλυπτόμενα τμήματα δηλαδή έχουν κοινές περιοχές οι οποίες έχουν καεί δύο φορές) [1,2,3,4,9].Εικόνα 1. Η έκταση που καταλαμβάνει η “λεκάνη απορροής” του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» σε σχέση με την συνολική έκταση του κάθε “Δήμου”, [«Δήμος Μυλοποτάμου» (0,36%), «Δήμος Αγίου Βασιλείου» (16,97%) και «Δήμος Αμαρίου» (82,66%)], τις εκτάσεις των οποίων διαρρέει [3,4,9].


Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεδομένου ότι ο «συντελεστής απορροής πλημμύρας» «C» («runoff coefficient»), για παράδειγμα, σε περιοχές με «δάση» («woodlands»), (όπως ενδεχόμενα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν πριν την έναρξη της πυρκαγιάς), κυμαίνεται, (σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία), μεταξύ των τιμών «C=0,05-0,25» ενώ των «γυμνών συμπυκνωμένων/συμπιεσμένων εδαφών με ανώμαλη υφή» («bare packed soil with rough texture»), (όπως ενδεχόμενα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν μετά το πέρας της πυρκαγιάς, αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση εν υφίστανται μεγάλες εκτάσεις καμένων επιφανειών), κυμαίνεται μεταξύ των τιμών «C=0,20-0,50» γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι από την αύξηση του συγκεκριμένου και μόνο παράγοντα/συντελεστή έως και, περίπου, κατά «1.000%» («από C=0,05 σε C=0,50»), σε ανάλογο βαθμό, κατά προσέγγιση, μπορούν να αυξηθούν και οι αναμενόμενες ποσότητες υδάτων που θα μεταφέρει, «μετά την ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαγιών», ο «”Ποταμός Πλατύς” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» σε συνάρτηση πάντοτε με την ένταση και την διάρκεια της εκάστοτε βροχόπτωσης, (ωστόσο, για τον ακριβή καθορισμό του «συντελεστή απορροής πλημμύρας» απαιτείται αναλυτικός και ακριβής καθορισμός των χρήσεων γης, εκτίμηση της υγρασίας και της γεωλογικής κατάταξης του εδάφους, αποτύπωση των κλίσεων του εδάφους κλπ.) [5,6].
Στην Ελλάδα, στις μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, υδραυλικές μελέτες κλπ. χρησιμοποιείται, (μεταξύ άλλων), και η «Ορθολογική Μέθοδος Υπολογισμού Πλημμυρικών Παροχών» [«Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθ. 696/1974, (Φ.Ε.Κ.:301/08-10-1974), Άρθρα 186, 187, 188»] όπου η «μέγιστη πλημμυρική παροχή» («maxQ») είναι συνάρτηση του «εμβαδού της λεκάνης απορροής» «F», της «μέσης έντασης βροχόπτωσης διάρκειας ίσης προς τον χρόνο συρροής των υδάτων από την επιφάνεια “F” μέχρι της εξεταζόμενης διατομής του ρέματος» «i» και του «συντελεστή απορροής πλημμύρας» «C».Μυλοποτάμου”», των «οικισμών του “Δήμου Αγίου Βασιλείου”» και των «οικισμών του “Δήμου Αμαρίου”» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [9], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»). Το «υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο» («έντονη μπλε» απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την «Τάξη» του κάθε ρέματος δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα «1ης Τάξης» ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος αντιστοιχούν στα ρέματα «4ης Τάξης», με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων «Τάξεων» [1,3,4,9].Στο παρόν άρθρο αναλύθηκαν δύο διαφορετικά επεισόδια βροχοπτώσεων, (ένα “προσομοιωμένο ρεαλιστικό” με “466,00 mm” και ένα “υποθετικό” με “1.000 mm”), των οποίων τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα [7,8]:

Επεισόδιο Βροχόπτωσης (Ημερ/ία & Ύψος) Παροχή («Ποταμός Πλατύς Ρεθύμνου Κρήτης») Αιχμής στην Έξοδο στην Θάλασσα (κ.μ./δευτερ.) Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Ποταμός Πλατύς Ρεθύμνου Κρήτης») (χιλιοστ/τρα επιφ/είας) Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Ποταμός Πλατύς Ρεθύμνου Κρήτης») (κυβικά μέτρα/κ.μ.3) Συνολική Μάζα Απορροής Νερού («Ποταμός Πλατύς Ρεθύμνου Κρήτης») (τόννοι)

“04-

08/09/2023”

(“Daniel”)

(«466,00

mm») 529,00 394,35 82.959.600 82.959.600

04-

08/09/2023

(«1.000,00

mm») 604,90 921,94 193.949.000 193.949.000

1.466,00 ΣΥΝΟΛΑ 1.316,29 276.908.600 276.908.600

Πίνακας 1. Τα στοιχεία των δύο (2) διαφορετικών, (“προσομοιωμένο ρεαλιστικό” ίσο με “466,00 mm” και “υποθετικό” ίσο με “1.000 mm”), αθροιστικών

επεισοδίων βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), οι αντίστοιχες παροχές αιχμής νερού και οι αντίστοιχες, εκτιμηθείσες, συνολικές ποσότητες νερού, στην εκβολή του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”», εκφραζόμενες σε “χιλιοστόμετρα ύψους νερού”, σε “κυβικά μέτρα νερού” και “τόννους νερού” [7,8].
Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «θα απέδιδε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «529,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «529,00 m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «82.959.600 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «82.959.600 m3 (τόννους νερού)»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [7,8].Εικόνα 3. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «529,00 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «529,00 m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα

«82.959.600 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «82.959.600 m3 (tons νερού)»), (στην εκβολή του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [7,8].Τέλος, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «604,90 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «604,90 m3/sec»), και το αντίστοιχο, υποθετικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του, “υποθετικού”, ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «193.949.000 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «193.949.000 m3 (tons νερού)»] [7,8].


Εικόνα 4. Το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “ προσομοιωμένη υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «604,90 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «604,90 m3/sec»), (το οποίο και «θα απέδιδε», λόγω του προσωμειομένου υποτιθέμενου ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «193.949.000 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «193.949.000 m3 (tons νερού)»), (στην εκβολή του «”Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”»), και το αντίστοιχο, “ προσομοιωμένο

υποθετικό”, «προσομοιωμένο υποθετικό υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “ προσομοιωμένο υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης [7,8].


Αξίζει να σημειωθεί, (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), ότι σύμφωνα με την μέθοδο «Fuller» (όπως αυτή περιγράφεται στο «Φ.Ε.Κ. Α’ 301, 08/10/1974, Άρθρο 188, Παράγραφος 1»), η “πλημμυρική (μέγιστη) παροχή”, στην “έξοδο της λεκάνης απορροής” του «“Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”», είναι ίση με «538,07 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 50 έτη”, είναι ίση με «598,08 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 100 έτη”, (“Τ=100”)], είναι ίση με «737,43 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 500 έτη”, (“Τ=500”)] και τέλος είναι ίση με «797,44 m3/sec» [για “περίοδο επαναφοράς ίση με 1.000 έτη”, (“Τ=1.000”)]:


Εικόνα 5. Οι μέγιστες τιμές της “πλημμυρικής παροχής στην έξοδο της λεκάνης απόρροής” του «“Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”» για περίοδο επαναφοράς “T=50 έτη” (“538,07 m3/sec”), “T=100 έτη” (“598,08 m3/sec”), “T=500 έτη” (“737,43 m3/sec”) και “T=1.000 έτη” (“797,44 m3/sec”), [σύμφωνα με την μέθοδο «Fuller» (όπως αυτή περιγράφεται στο «Φ.Ε.Κ. Α’ 301, 08/10/1974, Άρθρο 188, Παράγραφος 1»)].Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των:


 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 

2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός “curve number”), 

3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής” του «“Ποταμού Πλατύ” “Ρεθύμνου” “Κρήτης”», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό των «“Χαλκιάδων”, του “Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «466,00 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [8].


Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:


i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l», ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/», καθώς επίσης και σε άλλους ιστότοπους [2.1-2.83].

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

(«https://www.copernicus.eu/el»),


2.1.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/03/doryforoi-tis-nasa-entopisan-fotia-sti-ni/»),

2.2.RADIOLASITHI.GR,

(«https://radiolasithi.gr/pithani-estia-pyrkagias-entopistike-meso-doryforikon-systimaton-sti-niso-chrysi/»),

2.3.SYROSTODAY.GR,

(«https://www.syrostoday.gr/News/152339-Thomas-Papalaskaris-Entopismos-fotias-thermoy-simeioy-sti-Gyaro-apo-doryforoys-tis-Nasa.aspx»),

2.4.CYCLADES24.GR,

(«https://cyclades24.gr/2023/08/entopismos-fotias-stin-gyaro-gioura-apo-doryforous-tis-nasa/»),

2.5.SYROSPRESS.GR,

(«https://syrospress.gr/entopismos-fotias-thermou-simeiou-stin-gyaro-gioura-apo-doryforous-tis-nasa-se-kontino-pragmatiko-chrono/»),

2.6.SANTORININEWS.GR,

(«https://www.santorininews.gr/kyklades/97945/entopismos-fotias-stin-gyaro-gioura-apo-doryforous-tis-nasa/»),

2.7.LIMNOSFM100.GR,

(«https://www.limnosfm100.gr/limnos/item/67533-thomas-papalaskaris-entopismos-fotias-thermoy-simeiou-ston-agio-efstratio-apo-doryforous-tis-nasa.html»),

2.8.LIMNOSREPORT.GR,

(«https://www.limnosreport.gr/limnos/207522/kavaliotis-politikos-michanikos-entopise-ston-agio-eystratio-fotia-apo-doryforoys-tis-nasa-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),

2.9. PINEIOSNEWS.GR,

(«https://www.pineiosnews.gr/2023/08/08/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-esties-fotias-thermon-simeion-konta-stous-chalkiades-farsalon-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),

2.10.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-e/»),

2.11.EVROS-NEWS.GR,

(«https://www.evros24.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-e/»),

2.12.KAVALA.NEWS.GR,

(«https://www.kavala.news/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tis-esties-fotias-thermon-simeion-exo-apo-tin-orestiada-evrou/»),

2.13.NOWNEWS.GR,

(«https://nownews.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),

2.14.EVDOMADIAIA.GR,

(«https://www.evdomadiaia.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5/»),

2.15.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermoy-simeioy-exo-stin-notia-pleyra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),

2.16.OLYMPIOBIMA.GR,

(«https://olympiobima.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermou-simeiou-exo-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-s/»),

2.17.PIERIANEWS.GR,

(«https://www.pierianews.gr/2023/08/11/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi/»),

2.18.HELLASREPORTING.GR,

(«https://hellasreporting.gr/oi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-tin-estia-fotias-thermou-simeiou-stin-notia-plevra-tis-katerinis-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi/»),

2.19.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/10/doryforoi-tis-nasa-entopisan-pali-3-est/»),

2.20.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/kriti/lasithi/2013541_nisos-hrysi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-kai-pali-3-esties-fotias»),

2.21.ZARPANEWS.GR,

(«https://www.zarpanews.gr/nisos-chrysi-doryforoi-tis-nasa-entopisan-kai-pali-3-esties-fotias/»),

2.22.GALAKSIAS.COM,

(«https://galaksias.com/%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD/»),

2.23.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-trion-taytochronon-estion-fotias-thermon-simeion-sti-chrysi-apo-doryforoys-tis-nasa-se-kontino-pragmatiko-chrono-me-eidopoiisi-sto-e-mail/»),

2.24.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias.html»),

2.25.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-ton-epta-estion-fotias-stin-alexandroypoli-apo-toys-doryforoys-tis-nasa-eidopoiisi-me-email/»),

2.26.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/21/periergi-grammiki-diataxi-7-estion-f/»),

2.27.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014522_periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli-deihnoyn-doryforoi-tis»),

2.28.SYROSPRESS.GR,

(«https://syrospress.gr/grammikes-diatakseis-estion-se-pyrkagies-ti-symvainei/»),

2.29.XANTHITIMES.GR,

(«https://www.xanthitimes.gr/2023/08/21/entopismos-epta-synolika-periergis-grammikis-diataxis-estion-fotias/»),

2.30.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/entopismos-epta-synolika-periergis/»),

2.31.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”01:19:30-1:28:45 & 02:07:10-2:15:53”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=0ZXk5_y8jKs&t=4757s»),

2.32.ELTHRAKI.GR,

(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ae-%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/»),

2.33.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/21/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),

2.34.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/»),

2.35.OLYMPIA.GR,

(«https://www.olympia.gr/1557351/viral/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli/»),

2.36.ELTHRAKI.GR,

(«https://www.elthraki.gr/2023/08/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bd-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%ac%cf%88%ce%bf%cf%85%ce%bd/»),

2.37.EVROSPOST.GR,

(«https://evrospost.gr/entopismos-epta-synolika-periergis-grammikis-diataxis-estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-tis-alexandroypolis-apo-doryforoys-tis-nasa-se-kontinoys-pragmatikoys-chronoys/»),

2.38.NEWS.B2GREEN.GR,

(«https://news.b2green.gr/36598/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-7-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5»),

2.39.THRAKIKIAGORA.GR,

(«https://www.thrakikiagora.gr/doryforoi-tis-nasa-entopisan-periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroypoli-fotos»),

2.40.FORNEWS.GR,

(«https://fornews.gr/periergi-grammiki-diataxi-estion-fotias-stin-alexandroupoli-deichnoun-doryforoi-tis-nasa/?cn-reloaded=1»),

2.41.MAKELEIO.GR,

(«https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%94%ce%9f%ce%a1%ce%a5%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%9f%ce%99-%ce%a4%ce%97%ce%a3-nasa-%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%a3%ce%91%ce%9d-%ce%93%ce%a1%ce%91%ce%9c%ce%9c%ce%99%ce%9a%ce%97-%ce%94/»),

2.42.TZAFNEWS.GR,

(«https://www.tzafnews.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%83-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B4/»),

2.43.GALAKSIAS.COM,

(«https://galaksias.com/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%cf%86/»),

2.44.LESCHAT.GR,

(«https://leschat.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%86/»),

2.45.NEWSPLANET09.INFO,

(«https://www.newsplanet09.info/2023/08/blog-post_897.html»),

2.46.PRESS-GR.COM,

(«http://www.press-gr.com/2023/08/blog-post_778.html»),

2.47.YIORGOSTHALASSIS.BLOGSPOT.COM,

(«http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2023/08/blog-post_2072.html»),

2.48.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/23/entopise-127-esties-fotias-ston-evro-t/»),

2.49.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/entopismos-127-estion-fotias-perifereiaka-tis-alexandroypolis-apo-ti-nasa-se-pragmatiko-chrono-eidopoiisi-me-e-mail/»),

2.50.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-gr/»),

2.51.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2014820_fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-127-estion-apo-doryforoys-tis-nasa»),

2.52.ERETIKOS.GR,

(«https://eretikos.gr/kinonia/nasa-fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-127-estion-apo-doryforoys/606517/»),

2.53. THRAKIKIAGORA.GR,

(«https://www.thrakikiagora.gr/entopistikan-127-taytochrones-kai-pali-grammikis-diataxis-esties-fotias-therma-simeia-se-kontino-pragmatiko-chrono-near-real-time-stin-v-a-pleyra-tis-alexandroypolis»),

2.54.KOMOTINI24.GR,

(«https://www.komotini24.gr/127-synolika-axiosimeiotis-kai-pali-grammikis-diataxis-se-dyo-dieythynseis-estion-fotias-thermon-simeion-sta-v-a-v-kai-v-d-tis-alexandroypolis/»),

2.55.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/24/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C/»),

2.56.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/27/fotia-stin-alexandroypoli-entopismo/»),

2.57.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopi/»),

2.58.FONIMALEVIZIOU.GR,

(«https://fonimaleviziou.gr/2023/08/27/alexandroupoli-entopismos-374-estion-apo-tous-doryforous-tis-nasa/»),

2.59.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/fotia-stin-alexandroypoli-entopismos-374-estion-fotias-apo-doryforoys-tis-nasa/»),

2.60.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/30/fotia-stin-alexandroypoli-entopism/»),

2.61.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2015530_fotia-stin-alexandroypoli-doryforoi-tis-nasa-entopisan-872-esties-fotias-tin»),

2.62.LESCHAT.GR,

(«https://leschat.gr/%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-nasa-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-872-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9/»),

2.63.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/08/fotia-stin-alexandroupoli-entopismos-872-estion-fotias-apo-tous-doryforous-tis-nasa-to-eptaimero-22-29-08-2023/»),

2.64.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/30/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80/»),

2.65.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/koinonia/2015623_alexandroypoli-se-7-meres-872-esties-fotias-tis-entopise-o-doryforos-tis-nasa»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.66.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/01/entopismos-toys-doryforoys-tis-nasa-120-e/»),

2.67.SFERIKOS.GR,

(«https://www.sferikos.gr/th-papalaskaris-entono-provlimatismo-prokalei-i-symmetriki-diataxi-ton-estion-fotias-ises-apostaseis-metaxy-toys/»),

2.68.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/08/31/fotia-stin-alexandroypoli-posa-strem/»),

2.69.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/apopseis/2015704_fotia-stin-alexandroypoli-oi-epifaneies-poy-kaikan-ana-dimo-mehri-mesimeri-tis»),

2.70.E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/08/31/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9/»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.71.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/kaike-i-misi-alexandroupoli.html»),

2.72. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/01/%ce%ba%ce%ac%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-48-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7/»),

2.73. E-ENIMEROSI.COM, («“YOUTUBE.COM”/”00:00:00-1:26:01”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=mB17ZBBwUU0»),

2.74.EVROS24.GR,

(«https://www.evros24.gr/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-ka/»),

2.75.EVROS-NEWS.GR,

(«https://www.evros-news.gr/2023/09/02/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/»),

2.76.ORTHODOXOSTYPOS.GR,

(«https://orthodoxostypos.gr/%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-48-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1/ »),

2.77.EVROSONLINE.GR,

(«https://evrosonline.gr/kaike-to-48-tou-dimou-alexandroupolis-kai-to-18-tou-dimou-soufliou/ »),

2.78.XANTHITIMES.GR,

(«https://www.xanthitimes.gr/2023/09/01/kaike-to-48-dimoy-alexandroypolis-to-18-dimoy/»),

2.79.NEWSHUB.GR,

(«https://www.newshub.gr/el/ellada/kaike-to-48-toy-dimoy-alexandroypolis-kai-to-18-toy-dimoy-soyflioy-sygklonizoyn-ta-stoicheia»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.80. E-ENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/2023/09/05/%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-965-000-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC/»),

2.81.XANTHINEA.GR,

(«https://www.xanthinea.gr/2023/09/terastia-katastrofi-kaike-o-evros.html»),

2.82.THRAKINET.TV, («“YOUTUBE.COM”/”55:45:00-1:03:26”»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=DRWrb6KQQoA»),

2.83.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kaike-to-27-tou-dimou-soufliou-kai-to-48-tou-dimou-alexandroupolis-mechri-to-mesimeri-tis-04is-09-2023-symfona-me-doryforika-stoicheia/»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.LAND.COPERNICUS.EU,

(«https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-hydro/eu-hydro-river-network-database»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.CA.GOV,

(«https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/513.pdf»),

6.MAIN.GOV,

(«https://www.maine.gov/dep/land/stormwater/stormwaterbmps/vol3/appendixa.pdf»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.HEC.USACE.ARMY.MIL,

(«https://www.hec.usace.army.mil/»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.METEO.GR,

(«https://www.meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.QGIS.ORG,

(«https://www.qgis.org/en/site/»),Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

(κιν.):(6977)507545.

(e-mail):(konstadinort@gmail.com).

Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.

κιν.:6977507545.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........