Η ηλεκτροκίνηση οχημάτων στη χώρα μας ολοένα και προβληματίζει.

 Η πρόθεση της Κυβέρνησης, περί της αύξησης της ηλεκτροκίνησης οχημάτων στη χώρα μας, συν τω χρόνω τείνει να προβληματίζει τους ήδη κατόχους και τους εν δυνάμει αγοραστές και χρήστες της αυτής τεχνολογίας κίνησης. 


Οι προβληματισμοί που οσονούπω πρόκειται να ενσκήψουν σε αυτούς είναι αφενός το κόστος επισκευής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και αφετέρου η ανησυχία της αύξησης των ασφαλίστρων των οχημάτων αυτής της κατηγορίας. Ως παράδειγμα για το πρώτο ζήτημα σας εκθέτουμε ότι το μέσο κόστος επισκευής για ένα μικρό, μη πολυτελές ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV) που έχει εμπλακεί σε μετωπική σύγκρουση είναι 26,6% υψηλότερο από ότι για ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης της ίδιας κατηγορίας. 


Η δε εν λόγω διαφορά αυξάνεται στο 53,3%, όταν συγκριθεί το κόστος επισκευής μεταξύ ηλεκτρικού και μικρού πολυτελούς SUV εσωτερικής καύσης. Η διαφορά έγκειται στο υψηλότερο κόστος των εξειδικευμένων ανταλλακτικών, στα υψηλότερα ποσοστά εργασίας των μηχανικών που έχουν ειδική γνώση για να επισκευάζουν ηλεκτρικά οχήματα, στις καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων και στον μεγαλύτερο κίνδυνο διαγραφής των ηλεκτρικών οχημάτων από τους ασφαλιστές, εάν οι μπαταρίες αποδειχθούν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 


Όσον αφορά τον δεύτερο προβληματισμό, διαπιστώνεται ότι η ασφάλιση για τα ηλεκτρικά οχήματα είναι συνήθως υψηλότερη, με την ασφαλιστική LeasePlan (διεθνής εταιρεία) να προτείνει 12% υψηλότερη τιμή ασφάλισης σε σχέση με τα οχήματα που φέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. 


Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος του κόστους της ασφάλειας οφείλεται στην κατασκευή των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία έχουν ακριβότερα και ελαφρύτερα υλικά, όπως αλουμίνιο και ανθρακονήματα, καθώς και στον σχεδιασμό τους, ο οποίος έχει στόχο να διαχέει την ενέργεια που προέρχεται από σύγκρουση με διαφορετικό τρόπο, αφού δεν υπάρχει κινητήρας στο μπροστινό μέρος για να απορροφήσει την κρούση. 


Τέλος, αν συνυπολογισθούν ως προτεινόμενη ασφαλιστική κάλυψη οι κίνδυνοι που εγκυμονούν οι φορτίσεις, καθώς και των επιμέρους τμημάτων αυτής (καλώδια, σύνδεσμοι, φορτιστές κλπ.), τότε αναμένονται τα ασφάλιστρα να εκτιναχθούν σε δυσθεώρητα ύψη.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως μεριμνήσετε, δια μέσω εύστοχων πρωτοβουλιών σας, ώστε αφενός το μέσο κόστος επισκευής των ηλεκτροκίνητων οχημάτων να παραμένει σε επίπεδα επισκευής αντιστοίχων οχημάτων εσωτερικής καύσης των ιδίων κατηγοριών και αφετέρου οι ασφαλιστικές καλύψεις των ηλεκτροκίνητων οχημάτων των ήδη κατόχων και των εν δυνάμει αγοραστών να συγκρατηθούν σε συγκεκριμένα όρια ασφαλιστικών εισφορών, σε σχέση με τα οχήματα εσωτερικής καύσης;


Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.2509/28-2-2023 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Κ.Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπεται στις διατάξεις των ν.4364/2016 και ν.2496/1997, όπως ισχύουν. Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:


1) Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.4364/2016, «1. Η κατάρτιση των τιμολογίων που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε με καθεστώς εγκατάστασης είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, είναι ελεύθερη και γίνεται σύμφωνα με τις τεχνοοικονομικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 2. 


Οι γενικοί και ειδικοί όροι των ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστηρίων συμβολαίων, των τιμολογίων, των τεχνικής φύσεως στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των τεχνικών προβλέψεων, και τυχόν άλλων εγγράφων που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά την παροχή ασφαλίσεων ή την άσκηση ή λήψη αντασφαλίσεων δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση, ούτε κοινοποιούνται συστηματικά σε καμία διοικητική αρχή. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»


2) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2496/1997 ορίζονται τα περί ασφαλιστικής σύμβασης ήτοι «2. Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο, 


β) τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, 


γ) το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία του ή την περιουσία που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου, στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του παρόντος, 


δ) το είδος των κινδύνων ή των εκτελούμενων εργασιών, 


ε) το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή (ασφαλιστικό ποσό), 


στ) τις τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης, 


ζ) το εφάπαξ ή το αρχικό ασφάλιστρο και η) το εφαρμοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό.» και

3) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2496/1997 ορίζονται τα περί ασφαλιστηρίου.

Τέλος ,για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται και το υπ’ αριθμ. 129/31.3.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........