Ερωτηματολόγιο από το Δήμο Ηρακλείου για τα προβλήματα μετακίνησης των Δημοτών στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας με τίτλο ΕΙΤ Challenge My City και SPINE –HORIZON απέστειλε επιστολή σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του Ηρακλείου, όπως την Περιφέρεια, τα Πανεπιστήμια, το Αστικό ΚΤΕΛ, τον ΕΦΚΑ κ.α, προκειμένου να αναρτηθεί στους χώρους τους αφίσα η οποία παραπέμπει στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με κω-δικό γρήγορης ανταπόκρισης (QR Code) και το οποίο απευθύνεται στους Δημότες της πόλης.


Επίσης να διαδοθεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος Ερωτηματολόγιο κατοίκων Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη (google.com) στα ηλεκτρονικά μέσα (e-mails, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.α) των υπαλλήλων, του κοινού εξυπη-ρέτησης του κάθε φορέα, ή των φοιτητών αντίστοιχα.


Στόχος είναι η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών(ανάγκες, συνήθειες, επιλο-γές, προβλήματα) της μετακίνησης των κατοίκων στην περιοχή του Δήμου Ηρακλεί-ου, καθώς και των απόψεων τους σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μετα-φοράς.


 Στην επιστολή προς τους φορείς αναφέρεται ότι, η συμβολή τους στην ενημέ-ρωση των πολιτών, με την ανάρτηση αφίσας που θα έχει οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τους Δημότες, θα είναι πολύτιμη. Τα στοιχεία θα συλλεγούν και κατόπιν θα αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων του Ηρακλείου, όσον αφορά για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους αναφορικά με την μετακίνησή τους στην πό-λη.


Υπεύθυνη Υπηρεσία για το έργο SPINE από το Δήμο Ηρακλείου είναι η διεύθυνση προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και αρμόδιο το τμήμα Ευρωπαϊ-κών προγραμμάτων.

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........