Οι Κρητικοί Και Η Παλαιά Διαθήκη

 Λένε ότι "ο Γιαχβέ μιλάει κατά των Ελληνικών πόλεων της Φιλισταίας," και χρησιμοποιούν το εξής εδάφιο, για να πουν ότι μιλάει κατά των Κρητικών:

¨Και εξολοθρεύσω κατοικούντας εξ Αζώτου και εξαρθήσεται φυλή εξ Ασκαλώνος και επάξω την χείρα μου επί Ακκαρών και απολούνται οι κατάλοιποι των αλλοφύλων λέγει Κύριος¨ (Αμώς 1/α: 8).

agia-grafi

Απαντώντας στον Νεοπαγανιστικό ισχυρισμό, κατ’ αρχήν, με ποια βάση δέχονται οι Νεοειδωλολάτρες ότι οι πόλεις της Φιλισταίας ήταν Ελληνικές; Πίστευαν οι Έλληνες στον Βάαλ; Μα σε αυτόν και σε άλλους Μεσανατολικούς θεούς πίστευαν οι Φιλισταίοι. Δεν πίστευαν στους θεούς των Ελλήνων. Σύμφωνα με τους Νεοειδωλολάτρες, Έλληνες είναι ΜΟΝΟ όσοι έχουν τους δικούς τους «Ελληνικούς» θεούς. Πώς τώρα οι πιστοί του Βάαλ έγιναν Έλληνες;

Αν οι λαοί αυτοί επιμείχθηκαν με τους Έλληνες, και αν απόγονοι των Κρητικών μετανάστευσαν στην Μέση Ανατολή, δεν σημαίνει ότι παρέμειναν Έλληνες. Είχαν γίνει πλέον Φιλισταίοι. Είχαν αφομοιωθεί με τον λαό της περιοχής εκείνης. Με τη λογική αυτή, επειδή ο Αλέξανδρος έφτασε στην Ινδία και άφησε στρατό εκεί, και έγινε επιμειξία, οι Ινδοί σήμερα είναι Έλληνες! Και αν δέχονται οι Νεοειδωλολάτρες ως Έλληνες τους Φιλισταίους που δεν πίστευαν στους Ελληνικούς θεούς, δεν κατοικούσαν στην Ελληνική επικράτεια και δεν μιλούσαν Ελληνικά, τότε με ποιο κριτήριο τους λένε Έλληνες; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

Αν πάλι το δέχονται με βάση την ΚΑΤΑΓΩΓΗ, τότε έχουν πρόβλημα με την τακτική τους, να αρνούνται την καταγωγή και να θεωρούν τη θρησκεία ως βάση Ελληνικότητας. Εδώ όμως η Αγία Γραφή το λέει επί τη βάση ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ και μόνο.

Γιατί άραγε ο αληθινός θεός Γιαχβέ τα λέει αυτά στους Φιλισταίους; Μα απλούστατα, επειδή ασέβησαν, και χτύπησαν τον Ισραήλ, όπως φαίνεται στα γύρω εδάφια. Και με ποιο τρόπο άραγε εκπληρώθηκε η προφητεία αυτή; Με το να αφήσει άλλα έθνη να τους καταστρέψουν. Αυτό συνέβη κατά διαστήματα σε διάφορες εποχές: Από τον Φαραώ, τον Ναβουχοδονόσορ, τον Μέγα Αλέξανδρο κλπ. (Β΄ Παραλειπομένων 20/κ΄ 6,7. Δ΄ Βασιλέων 18/ιη΄ 8).

Μήπως λοιπόν ο Θεός είναι προσωπολήπτης και βοηθάει τον Ισραήλ, ενώ καταστρέφει τους άλλους λαούς; Ας δούμε ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, για το τι λέει ο Θεός όταν ο Ισραήλ ασεβεί:

ΩΣΗΕ 1/α΄:  4. «Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, Κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ, διότι έτι ολίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα του Ιεζραέλ επί τον οίκον Ιηού, και θέλω καταπαύσει την βασιλείαν του οίκου Ισραήλ. 5. Και εν τη μέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδι του Ιεζραέλ» … «διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκο Ισραήλ αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου» ….. 10. «…δεν είσθε λαός μου, εκεί θέλει λεχθή προς αυτούς, Υιοί του θεού του ζώντος»

ΗΣΑΙΑΣ ΚΕΦ 1/α΄: 2. «Ακούσατε, ουρανοί και ακροάσθητι, γη διότι ο Κύριος ελάλησεν Υιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλ’ αυτοί απεστάτησαν επ, εμού 3. Ο βους γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί 4. Ουαι, έθνος αμαρτωλόν, λαέ πεφορτωμένε ανομία, σπέρμα κακοποιών, υιοί διεφθαρμένοι, εγκατέλειπον τον Κύριον, κατεφρόνησαν το Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω 5. Δια τι παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτει στασιασμόν; Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη καρδία κεχαυνωμένη 6. από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτώ ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σεσηπότα, δεν εξεπιέσθησαν ουδέ εδέθησαν ουδέ εμαλακώθησαν δι’ αλοιφής»

11 «τίνα χρείαν έχω του πλήθους των θυσιών σας ; λέγει Κύριος κεχορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κριών και από πάχους σιτευτών, και δεν ευαρεστούμαι εις είμαι ταύρων ή αρνίων ή τράγων 12. όταν έρχησθε να εμφανισθήτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατείτε τας αυλάς μου; 13. Μη φέρετε πλέον ματαίας προσφοράς , το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ, τας νεομηνίας και τα σάββατα , την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν 14. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας σας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου, είναι φορτίον εις εμέ . εβαρύνθην να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν 15. Και όταν εκτείνητε τας χείρας σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας, ναι όταν πληθύνητε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει, αι χείρες σας είναι πλήρες αιμάτων 16. Λούσθητε, καθαρίσθητε, αποβάλετε την κακία των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου, παύσατε πράττοντες το κακόν.

21. «Πως η πίστη πόλις κατεστάθη πόρνη, ήτο πλήρης κρίσεων , η δικαιοσύνη κατώκει εν αυτή, αλλά τώρα φονείς 22. ο άργυρός σου κατεστάθη σκωρία, ο οινός σου συνεκεράσθη μεθ’ ύδατος 23. Οι άρχοντές σου είναι απιθείς και σύντροφοι κλεπτών, πάντες αγαπώσι δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς, δεν κρίνουσιν τον ορφανόν ουδσέ έρχεται η δίκη της χήρας προς αυτούς» 25. «και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου το κασσίτερον».

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8/η΄ 13:  «…αλλά διεσκόρπισα (τους Ιουδαίους) αυτούς ως δ’ ανεμοστροβίλου εις πάντα τα έθνη» 8/η΄ 14 «Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Καθ’ ον τρόπον εστοχάσθην να σας τιμωρήσω, ότε οι πατέρες σας με παρώργισαν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων…» 14/ιδ΄  2 … « …και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην, και θέλει αλωθεί η πόλις και αι οικοίαι θέλουσι λεηλατηθή και αι γυναίκες θέλουσι βιασθή, και το ήμισυ της πόλεως θέλει εξέλθει εις αιχμαλωσίαν».

ΜΑΛΑΧΙΑΣ 1/α΄ 10 «……Δεν έχω ευχαρίστηση εις εσάς (Ιουδαίους), λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»,

Ρωτάμε λοιπόν αυτούς τους άσχετους που έγραψαν ότι ο Θεός είναι υπέρ των Εβραίων και κατά των Ελλήνων:

Είπε ποτέ ο Θεός στην Αγία Γραφή, τόσο βαριά λόγια κατά των Ελλήνων όπως είπε κατά των Εβραίων; Μήπως τελικά η Παλαιά Διαθήκη (με τη δική σας λογική), είναι αντιεβραϊκό κατασκεύασμα γραμμένο από Έλληνες; Τι έχετε να πείτε;

Αλλά η Αγία Γραφή, πάντα γράφει αυτό που πρέπει, εναντίον του ενόχου, είτε Έλληνας είναι αυτός, είτε Εβραίος, είτε Κινέζος. Δεν προσωποληπτεί εναντίον κανενός, όπως θα επιθυμούσαν οι εχθροί της για να βρουν κάτι να την κατηγορήσουν. Στους ενόχους, τα λέει έξω από τα δόντια, ανεξαρτήτως έθνους.

Αν και τα εδάφια αυτά απαντούν ήδη ικανοποιητικά στις κακοήθειες των εχθρών της Π.Δ. για τα δήθεν «ανθελληνικά» χωρία της, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα με την αφορμή και άλλων εδαφίων που χρησιμοποιούνται από τους επίδοξους Ελληνομανιακούς «ερμηνευτές» της Π.Δ.

Ένα άλλο εδάφιο που χρησιμοποιούν, είναι το εξής:

¨Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης πάροικοι Κρητών... και έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων¨  (Σοφονίας 2/β: 4-6).

Και σχολιάζουν οι Νεοπαγανιστές τα εξής:

"αλλοίμονο στους Κρητες... λέγει Κύριος... η Κρήτη θα γίνη μάνδρα προβάτων!!! Τα γνωρίζουν αυτά οι λεβέντες Κρήτες που είναι Χριστιανοί;"

Απαντούμε, ότι φυσικά τα γνωρίζουν οι Χριστιανοί Κρήτες. Μάλλον οι Παγανιστές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν! Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα;

Το εδάφιο λέει ότι οι ασεβείς κάτοικοι της Χαναάν, η Πεντάπολις των Φιλισταίων, που ήταν απόγονοι Κρητικών, θα πλήρωναν την ασέβειά τους (όπως κάθε ασεβής). Και αυτό εκπληρώθηκε (Ησαϊας 7/ζ΄ 22. 34/λδ΄ 13. Μιχαίας 3/γ΄ 12). Όμως ο Θεός της αγάπης, όπως ξέρει να επιτρέπει την τιμωρία, ξέρει να ευλογεί και τους δικαίους. Δίνει λοιπόν στο επίμαχο εδάφιο Σοφονίας 2/β΄ 4-6 και μία προφητεία ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ!!! Όμως πού να καταλάβουν οι εχθροί της Αγίας Γραφής από το πνεύμα της Εκκλησίας και την αγάπη του Θεού μας!

Δεν λέει εκεί αυτό που ΨΕΥΔΩΣ ερμηνεύουν οι άσχετοι κατήγοροι. Δεν λέει: «αλλοίμονο στους Κρήτες» που ψευδώς το ερμηνεύουν. Λέει απλώς ότι «έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων». Κατανοούν τι σημαίνει αυτό το εδάφιο; Μα πώς να το κατανοήσουν αφού έχουν μεσάνυχτα από Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή, μιλάει συνεχώς και επανειλημμένα για τους πιστούς Χριστιανούς ως «πρόβατα». Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή:
Ιεζεκιήλ 34/λδ΄: (2)...Προφητευσον επί τους ποιμένας τού Ισραήλ...(8) οι ποιμένες εβόσκησαν εαυτούς, και δεν εβόσκησαν τα πρόβατά μου, ...(10) ιδού εγώ είμαι εναντίον τών ποιμένων, και θέλω εκζητήσει τα πρόβατά μου εκ τής χειρός αυτών, και θέλω παύσει αυτούς από του να ποιμένωσι τα πρόβατα...(11) Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: Ιδού εγώ, εγώ θέλω αναζητήσει τα πρόβατά μου, και επισκεφθεί αυτά, (12), καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθ' ην ημέραν ευρίσκεται εν μέσω τών προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου, και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων τών τόπων όπου ήταν διεσκορπισμένα... (13) Και θέλω εξάγει αυτά εκ τών λαών, και συνάξει αυτά...(14)Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή, και η μάνδρα αυτών θέλει είσθαι επί τών υψηλών ορέων τού Ισραήλ. Εκεί θέλουσιν αναπαύεσθαι εν μάνδρα καλή, και θέλουσι βόσκεσθαι εν παχεία νομή...(17) Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσον προβάτου και προβάτου...(23) Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα, και θέλει ποιμαίνει αυτά, τον δούλον μου Δαυϊδ...(25) Και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην...(28) και θέλουσιν κατοικεί ασφαλώς.΄΄

Τι λέει αυτό το χωρίο; Ότι ο Θεός είναι εναντίον των ποιμένων ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (!!!), γιατί δεν φροντίζουν τα πρόβατά του, δηλαδή την Εκκλησία Του!
Και μιλάει επίσης για τα αγαπημένα Του πρόβατα, που θα τους δώσει πλούσια νομή (τροφή), και θα τα ποιμάνει ο δούλος του Δαυίδ. Και φυσικά τα λόγια αυτά ειπώθηκαν μετά τον θάνατο του Δαυίδ. Για ποιον Δαυίδ μιλούσε λοιπόν; Μα μιλούσε προφητικά μέσω της προτύπωσης του Δαυίδ, για τον Ιησού Χριστό! «Εγώ είμαι ο Ποιμήν ο καλός, που δίνω τη ζωή μου για τα πρόβατα» λέει ο Ιησούς στο Ιωάννης 10/ι΄ 11.  
Και λέει επίσης στο ίδιο κεφάλαιο ο Ιησούς, στο εδάφιο 16, ότι εκτός από τα πρόβατα του Ισραήλ που θα γίνονταν Χριστιανοί, έχει και άλλα πρόβατα, που δεν προέρχονται από την αυλή του Ισραήλ. Και αυτά θα συνάξει, και θα τα ενώσει με τα εξ’ Ιουδαίων πρόβατά του, και θα γίνουν μία ποίμνη, υπό έναν ποιμένα τον Ιησού Χριστό.

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Σοφονίας για τα πρόβατα της Κρήτης και για την νομή τους! Ότι αν και οι απόγονοί τους οι Φιλισταίοι θα εξαφανισθούν χάριν της ασέβειάς τους, Η ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.Ο απόστολος Παύλος, χειροτόνησε τον Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης, και αυτός διέδωσε το ευαγγέλιο σε όλο το νησί. Κατά τον ίδιο τον Παύλο, «δεν υπάρχει πια Ιουδαίος, ούτε Έλληνας, αλλά όλοι μας είμαστε Ένας στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία» (Γαλάτας 3/γ΄ 28).

Όχι μόνο λοιπόν δεν μιλάει εκεί κατά της Κρήτης ο προφήτης, αλλά ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ, ότι κάποτε θα γίνουν οι Κρήτες Χριστιανοί. Κάτι που με χαρά παρατηρούμε μέχρι και σήμερα!

Και ένα τελευταίο εδάφιο που χρησιμοποιούν οι Νεοπαγανιστές, για να πείσουν τους Κρητικούς κατά της Αγίας Γραφής, είναι το εξής:¨επιφανήσεται Κύριος επ΄αυτούς και εξολοθρεύσει πάντας τους θεούς των εθνών της γης και προσκυνήσουσιν αυτώ έκαστος εκ του τόπου αυτού, πάσαι αι νήσοι των εθνών¨ (Σοφ.2/β: 11).

Και σχολιάζουν τα εξής: "Από τότε το είχε άχτι ο Γιαχβέ να γίνη Θεός  και των Ελλήνων"Όμως εδώ φυσικά δεν υπάρχει κατηγορία. Γιορτή υπάρχει και έπαινος, που ο αληθινός Θεός ο Γιαχβέ, κέρδισε την αγάπη των εθνών, απέδειξε ότι είναι ο μόνος που μας αγαπάει, γιατί σταυρώθηκε και για εμάς τους Έλληνεςκι όχι μόνο για τους Ιουδαίους. Και τώρα εμείς οι Έλληνες είμαστε πλέον πρόθυμοι να πεθάνουμε ακόμα γι’ αυτόν.Έχουμε προ πολλού γυρίσει την πλάτη μας στους δαιμονικούς αρχαίους θεούς, και μόνο μερικοί ανόητοι και αμαθείς νοσταλγοί τους έχουν απομείνει στον κόσμο, ζωντανά απολιθώματα της αρχαίας βαρβαρότητας.

πηγη www.oodegr.com/

ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ kritipoliskaixoria

Η Κρήτη στο ίντερνετ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πολιτιστικά, λαογραφικά νέα και ιστορικά στοιχεία, Αφιερώματα αε πόλεις και χωριά της Κρήτης, αρχαιολογικούς χώρους, θρησκευτικά μνημεία, και Ανθρώπους

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

.........